My account
0 ฿0.00
my cart: 0 item(s)- ฿0.00

อะไหล่&อุปกรณ์เสริม/Accessories

Showing all 34 results

 • Downstems

  Adapter Diffuser 18.8/14.5

  ฿300.00

  ข้อต่อแก้ว Molino

  ข้อต่อแก้ว ทำจาก Pyrex Glass ปราศจากสิ่งเจือปนด้วยวิธีการเป่าแก้วที่มีประสิทธิภาพจาก Molino แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน

  รายละเอียดสินค้า / Specification

  • ทำจาก Pyrex Glass
  • ขนาดข้อต่อ 18.8/14.5 มม. / Joint Size 18.8/14.5 mm
  • ส่วนปลายมีตัวทำฟองอากาศ / Adapter with Diffuser
  • เหมาะสำหรับ 3-part Molino Bongs/ Fits 3-part Molino Bongs
  • เลือกความยาวให้เหมาะสมจากตัวเลือกด้านล่าง / Choose your specific length in option dropdown

  Hand blown by Molino Glass!

 • ข้อต่อเสริม/Precoolers & Ashcatchers

  Ball Diffusor Precooler

  ฿1,500.00

  ข้อต่อ บ้องแก้ว Ball Diffusor Precooler (PBA-1035) By Molino

  ข้อต่อเสริม ทำจาก Pyrex Glass มาพร้อมกับถ้วย(โจ๋) และตัวทำฟองอากาศ แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน!

  Pyrex glass precooler with shower head diffuser. Great filtration effect.

  รายละเอียดสินค้า / Specification

  • ทำจาก Pyrex Glass
  • สูง 13 ซม. / Height 13 cm
  • ขนาดข้อต่อ 14.5 มม. / Joint Size 14.5 mm
  • ขนาดข้อต่อถ้วย 14.5 มม. / Round Cup – Joint Size 14.5 mm

  อะไหล่ อุปกรณ์เสริม / Accessories

  Hand blown by Molino Glass – built to last!

 • อะไหล่&อุปกรณ์เสริม/Accessories

  Bended Chillum

  ฿350.00

  ท่อต่อแก้ว Molino

  ท่อต่อแก้ว ทำจาก Pyrex Glass ปราศจากสิ่งเจือปนด้วยวิธีการเป่าแก้วที่มีประสิทธิภาพจาก Molino หนาพิเศษ ทนทานต่อการใช้งาน!

  รายละเอียดสินค้า / Specification

  • ทำจาก Pyrex Glass
  • ความยาวท่อต่อ 10 ซม. /  Length 10 cm
  • ข้อต่อช่วงล่าง: 18.8 มม./ข้อต่อช่วงบน 18.8 มม. / Cone 18.8 mm/Socket 18.8 mm

  แก้วเป่าด้วยมือคุณภาพสูง จากช่างผู้ชำนาญ โดย Molino Glass

  Great craftsmanship by Molino Glass. Hand blown with passion and dedication!

 • บ้องแก้ว Molino Glass

  Bended Chillum/Cup

  ฿300.00

  ท่อต่อแก้ว Molino

  ท่อต่อแก้ว+ถ้วย ทำจาก Pyrex Glass ปราศจากสิ่งเจือปนด้วยวิธีการเป่าแก้วที่มีประสิทธิภาพจาก Molino หนาพิเศษ ทนทานต่อการใช้งาน!

  รายละเอียดสินค้า / Specification

  • ทำจาก Pyrex Glass
  • ความยาว 12 ซม. / Length 12 cm
  • ขนาดข้อต่อท่อ 18.8 มม. / Joint Size 18.8 mm

  แก้วเป่าด้วยมือคุณภาพสูง จากช่างผู้ชำนาญ โดย Molino Glass

  Great craftsmanship by Molino Glass. Hand blown with passion and dedication!

 • บ้องแก้ว Molino Glass

  Bubbelito Adapter Diffuser 29/18.8

  ฿450.00

  ข้อต่อแก้ว Bubbelito Adapter Diffuser By Molino

  ข้อต่อแก้ว ทำจาก Pyrex Glass ขนาดใหญ่ ปราศจากสิ่งเจือปนด้วยวิธีการเป่าแก้วที่มีประสิทธิภาพจาก Molino แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน

  • ทำจาก Pyrex Glass
  • ขนาดข้อต่อ 29/18.8 มม. / Joint Size 29/18.8 mm
  • ส่วนปลายมีตัวทำฟองอากาศ / Adapter Diffuser
  • ความยาว: 12, 18 ซม. / Adapter Diffuser (PBA-1014) – Length: 12, 18 cm
  • เหมาะสำหรับ Goldfinger V2 Fits to Goldfinger V2 (B7-009)- 12 cm
  • เหมาะสำหรับ Bubbelito Bubbler Bong Fits to Bubbelito Bubbler Bong (BP-004) – 18 cm

  Hand blown by Molino Glass!

  แก้วเป่าด้วยมือคุณภาพสูง จากช่างผู้ชำนาญ โดย Molino Glass

 • อะไหล่&อุปกรณ์เสริม/Accessories

  Bubble Cup – Blue or Black

  ฿350.00

  ข้อต่อแก้ว (ถ้วย) By Molino

  ถ้วย (โจ๋) ทำจาก Pyrex Glass แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน!

  รายละเอียดสินค้า / Specification

  • ทำจาก Pyrex Glass
  • ความยาว 7.5 ซม. / Length 7.5 cm
  • ขนาดข้อต่อ 14.5,18.8 มม. / Joint Size: 14.5,18.8 mm
  • ผนัง 2 ชั้น / Double Wall
 • อะไหล่&อุปกรณ์เสริม/Accessories

  Bubble Cup

  ฿300.00

  ข้อต่อแก้ว (ถ้วย) By Molino

  ถ้วย (โจ๋) ทำจาก Pyrex Glass แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน!

  รายละเอียดสินค้า / Specification

  • ทำจาก Pyrex Glass
  • ความยาว 6 ซม. / Length 6 cm
  • ขนาดข้อต่อ 14.5 มม. / Joint Size: 14.5 mm
  • ผนัง 2 ชั้น / Double Wall
 • อะไหล่&อุปกรณ์เสริม/Accessories

  Chillum

  ฿250.00

  ข้อต่อแก้ว Chillum (PBA-1002) By Molino

  ข้อต่อแก้ว ทำจาก Pyrex Glass ปราศจากสิ่งเจือปนด้วยวิธีการเป่าแก้วที่มีประสิทธิภาพจาก Molino แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน!

  รายละเอียดสินค้า / Specification

  • ทำจาก Pyrex Glass
  • ขนาดข้อต่อท่อ 14.5/18.8, 14.5/14.5, 18.8/18.8 มม. / Joint Size 14.5/18.8, 14.5/14.5, 18.8/18.8 mm
  • เลือกความยาวให้เหมาะสมจากตัวเลือกด้านล่าง / Choose your specific length in option dropdown

  Hand blown by Molino Glass!

  แก้วเป่าด้วยมือคุณภาพสูง จากช่างผู้ชำนาญ โดย Molino Glass

 • อะไหล่&อุปกรณ์เสริม/Accessories

  Chillum / Cup Round

  ฿250.00

  ข้อต่อแก้ว Chillum/Cup Round (PBA-1001-R) By Molino

  ข้อต่อแก้ว ทำจาก Pyrex Glass ปราศจากสิ่งเจือปนด้วยวิธีการเป่าแก้วที่มีประสิทธิภาพจาก Molino แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน!

  รายละเอียดสินค้า / Specification

  • ทำจาก Pyrex Glass
  • ขนาดข้อต่อ:  14.5, 18.8 มม. / Joint Size 14.5, 18.8 mm
  • ความยาว 6 ซม., 8 ซม., 10 ซม. / Length 6cm, 8cm, 10 cm
  • เลือกความยาวให้เหมาะสมจากตัวเลือกด้านล่าง /
   Choose your specific length in option dropdown

  Hand blown by Molino Glass!

  แก้วเป่าด้วยมือคุณภาพสูง จากช่างผู้ชำนาญ โดย Molino Glass

 • อะไหล่&อุปกรณ์เสริม/Accessories

  Chillum / Cup V

  ฿250.00

  ข้อต่อแก้ว Chillum/Cup V (PBA-1001-V) By Molino

  ข้อต่อแก้ว ทำจาก Pyrex Glass ปราศจากสิ่งเจือปนด้วยวิธีการเป่าแก้วที่มีประสิทธิภาพจาก Molino แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน!

  รายละเอียดสินค้า / Specification

  • ทำจาก Pyrex Glass
  • ขนาดข้อต่อ:  14.5, 18.8 มม. / 14.5, 18.8 mm
  • ความยาว 6 ,8 ,10 ซม. / Length 6 ,8 ,10 cm
  • เลือกความยาวให้เหมาะสมจากตัวเลือกด้านล่าง
   Choose your specific length in option dropdown

  Hand blown by Molino Glass!

  แก้วเป่าด้วยมือคุณภาพสูง จากช่างผู้ชำนาญ โดย Molino Glass

 • บ้องแก้ว Molino Glass

  Doughnut Chillum w. V Cup

  ฿400.00

  ข้อต่อแก้ว+ถ้วย Doughnut Chillum w. V Cup (PBA-1051) By Molino

  ข้อต่อแก้ว+ถ้วย ทำจาก Pyrex Glass ปราศจากสิ่งเจือปนด้วยวิธีการเป่าแก้วที่มีประสิทธิภาพจาก Molino แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน!

  รายละเอียดสินค้า / Specification

  • ทำจาก Pyrex Glass
  • ความยาว 11 ซม. / Length 11 cm
  • ขนาดข้อต่อท่อ 18.8 มม. / Joint Size 18.8 mm

  Hand blown by Molino Glass!

  แก้วเป่าด้วยมือคุณภาพสูง จากช่างผู้ชำนาญ โดย Molino Glass

 • อะไหล่&อุปกรณ์เสริม/Accessories

  Honey Comb Percolator

  ฿450.00

  ข้อต่อเสริม By Molino

  ข้อต่อเสริม มาพร้อมตัวกระจายอากาศแบบ 7 ขา รับประกันกับระบบกรองที่สมบูรณ์แบบ!

  Replacement Percolator for the Mad Scientist V3 and V4 double percolator glass bong.
  This 7-arm percolator diffuser is a very effective tool which guarantees perfect filtration.

  รายละเอียดสินค้า / Specification

  • ทำจาก Pyrex Glass
  • ความยาว 12 ซม. / Length 12 cm
  • ขนาดข้อต่อ 14.5 มม. /  Joint Size: 14.5 mm
  • เหมาะสำหรับ  Mad Scientist V3 (PBS-003)
  • เหมาะสำหรับ Mad Scientist V4 (PBS-004)

  Hand blown by Molino Glass!

 • อะไหล่&อุปกรณ์เสริม/Accessories

  Hurricane Glass Bowl

  ฿550.00

  บ้องแก้ว Molino

  ถ้วย (โจ๋) ออกแบบพิเศษเพื่อความทนทาน ลวดลายสวยงาม

  Beautiful colored glass bowl in clean colored Colored Glass Bowl Hurricane by Molino Glassdesign. Double Wall to prevent heat burning your fingers.
  A beautiful hand blown glass bowl which fits on every 14.5 or 18.8 tube.

  รายละเอียดสินค้า / Specification

  • ทำจาก Pyrex Glass
  • ความยาว 7.5 ซม. / Length 7.5 cm
  • ขนาดข้อต่อ 14.5, 18.8 มม. / Joint Size: 14.5, 18.8 mm
  • ผนัง 2 ชั้น / Double Wall Pyrex Glass Bowl

  Hand blown by Molino Glass!

 • ข้อต่อเสริม/Precoolers & Ashcatchers

  Mad Scientist Precooler

  ฿1,100.00

  ข้อต่อเสริม บ้องแก้ว Mad Scientist Precooler (PBSA-001) By Molino

  ข้อต่อเสริม ทำจาก Pyrex Glass มาพร้อมกับถ้วย(โจ๋) และตัวทำฟองอากาศแบบ inline แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน!

  The perfect stemless scientific precooler for the Mad Scientist experience. With inline percolator diffuser!
  Feels like a vaporizer! New dimension of enjoyment!

  รายละเอียดสินค้า / Specification

  • ทำจาก Pyrex Glass
  • สูง 9 ซม. / Height 9 cm
  • ขนาดข้อต่อ 14.5 มม. / Joint Size 14.5 mm
  • ขนาดข้อต่อถ้วย 14.5 มม. / Round Cup – Joint Size 14.5 mm

  อะไหล่ อุปกรณ์เสริม / Accessories

  Hand blown by Molino Glass!

  แก้วเป่าด้วยมือคุณภาพสูง จากช่างผู้ชำนาญ โดย Molino Glass

 • ข้อต่อเสริม/Precoolers & Ashcatchers

  Oil Precooler

  ฿1,500.00

  ข้อต่อเสริม บ้องแก้ว Oil Precooler (PBA-1040) By Molino

  ข้อต่อเสริม พร้อมกรองอากาศและตัวทำฟองอากาศ สำหรับสารสกัดเข้มข้นโดยเฉพาะ!

  Pyrex Glass Precooler with High Quality Qartz Banger. This Precooler comes with an integrated  shower head diffuser for a smooth smoking experience!

  รายละเอียดสินค้า / Specification

  • ทำจาก Pyrex Glass
  • สูง: 14 ซม. / Height: 14 cm
  • ขนาดข้อต่อ 14.5, มม. / Joint Size: 14.5, mm

  อะไหล่ อุปกรณ์เสริม / Accessories

  • ถ้วยน้ำมัน / Qartz Banger (QB90-M-14.5)

  Hand blown by Molino Glass!

  แก้วเป่าด้วยมือคุณภาพสูง จากช่างผู้ชำนาญ โดย Molino Glass

  Great craftsmanship by Molino Glass. Hand blown with passion and dedication!

 • Glass Cleaner

  Organic Glass Cleaner

  ฿180.00฿270.00

  น้ำยาล้าง บ้องแก้ว Molino Organic Glass Cleaner

  น้ำยาล้าง บ้องแก้ว ช่วยให้การทำความสะอาดสะดวกมากขึ้น เพียงผสมน้ำอุ่นแล้วเทลงไป

  รายละเอียดสินค้า / Specification

  • สกัดจากพืชผักธรรมชาติ 100% / 100% Highly effective organic bio degradable glass cleaner
  • อัตราส่วนการผสม 1:10 (น้ำอุ่น) / 1:10 Mixing ratio (warm water)
  • ไม่ต้องใช้แปรงขัด / Just soak it in water and let the cleaner do its job
  • ทำให้แก้วดูใหม่สดใส / Leaves no hard water spots – glass will look like new
  • ใช้กับเครื่องครัวเรือนได้ / Can be used to clean multiple materials
  • กลิ่นมะนาวสด / Fresh lemon smell
  • ปริมาณ 250 มล. / 250 ml bottle
 • อะไหล่&อุปกรณ์เสริม/Accessories

  Percolator Mad Scientist V2

  ฿250.00

  ข้อต่อ แก้ว By Molino

  ข้อต่อ แก้วตัวกรองอากาศ ทำจาก Pyrex Glass แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน หมาะสำหรับ Mad Scientist V2

  Replacement percolator diffuser for the Mad Scientist V2 percolator glass bong.

  รายละเอียดสินค้า / Specification

  • ทำจาก Pyrex Glass
  • ยาว 9.5 ซม. / Length 9.5 cm
  • ขนาดข้อต่อ 14.5 มม. / Joint Size 14.5 mm
  • เหมาะสำหรับ Mad Scientist V2 (PBS-002)

  Hand blown by Molino Glass!

 • ข้อต่อเสริม/Precoolers & Ashcatchers

  Precooler

  ฿850.00

  ข้อต่อแก้ว Precooler (PBA-1028) By Molino

  ข้อต่อแก้ว ทำจาก Pyrex Glass ปราศจากสิ่งเจือปนด้วยวิธีการเป่าแก้วที่มีประสิทธิภาพจาก Molino แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน!

  รายละเอียดสินค้า / Specification

  • ทำจาก Pyrex Glass
  • สูง 13 ซม. / Height 13 cm
  • ขนาดข้อต่อ 18.8 มม. / Joint Size 18.8 mm
  • ความยาวท่อต่อ 9 ซม. / Chillum/Cup 18.8 (PBA-1001-R) – Length 9 cm

  อะไหล่ อุปกรณ์เสริม / Accessories

  Hand blown by Molino Glass!

  แก้วเป่าด้วยมือคุณภาพสูง จากช่างผู้ชำนาญ โดย Molino Glass

  Great craftsmanship by Molino Glass. Hand blown with passion and dedication!

 • ข้อต่อเสริม/Precoolers & Ashcatchers

  Precooler

  ฿1,100.00

  ข้อต่อเสริม บ้องแก้ว Diffuser Precooler (PBA-1040) By Molino

  ข้อต่อเสริม ทำจาก Pyrex Glass มาพร้อมกับถ้วย(โจ๋) และตัวทำฟองอากาศทำให้สมูทขึ้น แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน!

  Pyrex Glass Precooler with Cup and integrated shower head diffuser downstem – lots of bubbles and a very smooth smoking experience.

  รายละเอียดสินค้า / Specification

  • ทำจาก Pyrex Glass
  • สูง: 14 ซม. / Height: 14 cm
  • ขนาดข้อต่อ: 14.5 มม. / Joint Size: 14.5 mm

  อะไหล่ อุปกรณ์เสริม / Accessories

  Hand blown by Molino Glass!

  แก้วเป่าด้วยมือคุณภาพสูง จากช่างผู้ชำนาญ โดย Molino Glass

  Great craftsmanship by Molino Glass. Hand blown with passion and dedication!

 • บ้องแก้ว Molino Glass

  Precooler

  ฿850.00

  ข้อต่อแก้ว Precooler (PBA-2006) By Molino

  ข้อต่อแก้ว ทำจาก Pyrex Glass ปราศจากสิ่งเจือปนด้วยวิธีการเป่าแก้วที่มีประสิทธิภาพจาก Molino แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน!

  รายละเอียดสินค้า / Specification

  • ทำจาก Pyrex Glass
  • สูง 10 ซม. / Height 10 cm
  • ขนาดข้อต่อ 14.5 มม. / Joint Size 14.5 mm
  • ความยาวท่อต่อ 7 ซม. / Chillum/Cup 14.5 (PBA-1001-R) – Length 7 cm

  อะไหล่ อุปกรณ์เสริม / Accessories

  แก้วเป่าด้วยมือคุณภาพสูง จากช่างผู้ชำนาญ โดย Molino Glass

  Great craftsmanship by Molino Glass. Hand blown with passion and dedication!

 • ข้อต่อเสริม/Precoolers & Ashcatchers

  Precooler w. 10-leg Diffuser

  ฿1,500.00

  ข้อต่อเสริม บ้องแก้ว Precooler  (PBA-1039) By Molino

  ข้อต่อเสริม ทำจาก Pyrex Glass มาพร้อมกับถ้วย(โจ๋) และตัวทำฟองอากาศแบบ 10 ขา แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน!

  Pyrex glass precooler/ash catcher with great filtration performance.

  รายละเอียดสินค้า / Specification

  • ทำจาก Pyrex Glass
  • สูง: 11 ซม. / Height: 11 cm
  • ขนาดข้อต่อ 14.5 มม. / Joint Size 14.5 mm
  • ขนาดข้อต่อถ้วย 14.5 มม. / Round Cup – Joint Size 14.5 mm
  • ตัวทำฟองอากาศแบบ 10 ขา / 10-Leg Percolator Diffuser

  อะไหล่ อุปกรณ์เสริม / Accessories

  Hand blown by Molino Glass – built to last!

 • ข้อต่อเสริม/Precoolers & Ashcatchers

  Precooler w. 4-leg Diffuser

  ฿1,500.00

  ข้อต่อเสริม บ้องแก้ว Precooler w. 4-leg Diffuser (PBA-1037) By Molino

  ข้อต่อเสริม ทำจาก Pyrex Glass มาพร้อมกับถ้วย(โจ๋) และตัวทำฟองอากาศแบบ 4 ขา แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน!

  Pyrex glass precooler/ashcatcher with great filtration performance.

  รายละเอียดสินค้า / Specification

  • ทำจาก Pyrex Glass
  • สูง: 11 ซม. / Height: 11 cm
  • ขนาดข้อต่อ 14.5 มม. / Joint Size 14.5 mm
  • ขนาดข้อต่อถ้วย 14.5 มม. / Round Cup – Joint Size 14.5 mm
  • ตัวทำฟองอากาศแบบ 4 ขา / 4-Leg Percolator Diffuser

  อะไหล่ อุปกรณ์เสริม / Accessories

  Hand blown by Molino Glass – built to last!

 • อะไหล่&อุปกรณ์เสริม/Accessories

  Removable Shower Head Percolator Diffuser

  ฿450.00

  ข้อต่อเสริม By Molino

  ข้อต่อเสริม มาพร้อมระบบกระจายและกรองอากาศที่ยอดเยี่ยม!

  Removable percolator diffuser with shower head. Lots of bubbles and great filtration.

  รายละเอียดสินค้า / Specification

  • ทำจาก Pyrex Glass
  • สูง 10 ซม. / Height 10 cm
  • ยาว 10.5 ซม. / Length 10.5 cm
  • ขนาดข้อต่อ 14.5 มม. /  Joint Size: 14.5 mm
  • เหมาะสำหรับ  Mad Scientist V3 (PBS-003)
  • เหมาะสำหรับ Mad Scientist V4 (PBS-004)

  Hand blown by Molino Glass. Built to last.

 • อะไหล่&อุปกรณ์เสริม/Accessories

  Round Cup

  ฿250.00

  ข้อต่อแก้ว (ถ้วย) By Molino

  ถ้วย (โจ๋) ทำจาก Pyrex Glass แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน!

  รายละเอียดสินค้า / Specification

  • ทำจาก Pyrex Glass
  • ความยาว 5.5 ซม. / Length 5.5 cm
  • ขนาดข้อต่อ 14.5, 18.8 มม. / Joint Size: 14.5, 18.8 mm
 • ข้อต่อเสริม/Precoolers & Ashcatchers

  Scientific Precooler w. Swirl Percolator Diffuser

  ฿1,500.00

  ข้อต่อเสริม บ้องแก้ว By Molino

  ข้อต่อเสริม ทำจาก Pyrex Glass มาพร้อมกับถ้วย(โจ๋) และตัวทำฟองอากาศแบบเกลียว แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน!

  Scientific precooler with swirl percolator diffuser. Lots of bubbles and great filtration system.

  รายละเอียดสินค้า / Specification

  • ทำจาก Pyrex Glass
  • สูง: 13 ซม. / Height: 13 cm
  • ขนาดข้อต่อ 14.5 มม. / Joint Size 14.5 mm
  • ขนาดข้อต่อถ้วย 14.5 มม. / Round Cup – Joint Size 14.5 mm
  • ระบบกรอง / Swirl percolator diffuser with amazing filtration performance

  อะไหล่ อุปกรณ์เสริม / Accessories

  Hand blown by Molino Glass. Built to last.

 • อะไหล่&อุปกรณ์เสริม/Accessories

  Screen Cup

  ฿350.00

  ข้อต่อแก้ว (ถ้วย) By Molino

  ถ้วย (โจ๋) ทำจาก Pyrex Glass แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน!

  Great screen glass bowl for glass bongs available in 14.5 and 18.8 cut size. Double wall glass to prevent heat burning your fingers. No additional screen needed!

  รายละเอียดสินค้า / Specification

  • ทำจาก Pyrex Glass
  • ความยาว 6 ซม. / Length 6 cm
  • ขนาดข้อต่อ 14.5, 18.8 มม. / Joint Size 14.5, 18.8 mm
  • ผนัง 2 ชั้น / Double Wall Pyrex Glass Bowl

  Hand blown by Molino Glass!

 • บ้องแก้ว Molino Glass

  Slide with V-Shaped Cup

  ฿120.00

  ข้อต่อแก้ว+ถ้วย Slide with V-Shaped Cup (PBA-1015) By Molino

  ข้อต่อแก้ว+ถ้วย ทำจาก Pyrex Glass ปราศจากสิ่งเจือปนด้วยวิธีการเป่าแก้วที่มีประสิทธิภาพจาก Molino แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน!

  รายละเอียดสินค้า / Specification

  • ทำจาก Pyrex Glass
  • เลือกความยาวให้เหมาะสมจากตัวเลือกด้านล่าง
   Choose your specific length in option dropdown

  Hand blown by Molino Glass!

  แก้วเป่าด้วยมือคุณภาพสูง จากช่างผู้ชำนาญ โดย Molino Glass

 • ข้อต่อเสริม/Precoolers & Ashcatchers

  Stemless Precooler Leaf

  ฿1,500.00

  ข้อต่อเสริม บ้องแก้ว By Molino

  ข้อต่อเสริม ทำจาก Pyrex Glass มาพร้อมกับถ้วย(โจ๋) และตัวทำฟองอากาศแบบ แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน!

  Stemless scientific precooler with inline percolator diffuser and engraved colored leaf. Excellent filtration perormance.

  รายละเอียดสินค้า / Specification

  • ทำจาก Pyrex Glass
  • สูง 9 ซม. / Height 9 cm
  • แกะสลักลายใบไม้ / Engraved Leaf
  • มีสี น้ำเงิน, ชมพู, ม่วง, เงิน, และขาว / Leaf available in Blue, Pink, Purple, Silver or White
  • ขนาดข้อต่อ 14.5 มม. / Joint Size: 14.5 mm
  • ขนาดข้อต่อถ้วย 14.5 มม. / Round Cup – Joint Size 14.5 mm
  • มีตัวกรองอากาศด้านใน / Stemless with inline percolator diffuser

  อะไหล่ อุปกรณ์เสริม / Accessories

  Hand blown by Molino Glass!

 • ข้อต่อเสริม/Precoolers & Ashcatchers

  Swiss Cheese Precooler

  ฿1,500.00

  ข้อต่อเสริม บ้องแก้ว Swiss Cheese Precooler (PBA-1049) By Molino

  ข้อต่อเสริม ทำจาก Pyrex Glass มาพร้อมระบบกรองและตัวทำฟองอากาศที่ยอดเยี่ยม!

  Smoke gets diverted by the 9 holes, looks amazing and has a great filtration and cooling effect, almost ike a vaporizer.

  รายละเอียดสินค้า / Specification

  • ทำจาก Pyrex Glass
  • สูง 11 ซม. / Height 11 cm
  • ขนาดข้อต่อ 14.5 มม.  / Joint Size 14.5 mm
  • ขนาดข้อต่อถ้วย 14.5 มม. / Round Cup – Joint Size 14.5 mm

  อะไหล่ อุปกรณ์เสริม / Accessories

  Hand blown by Molino Glass. Built to last!

 • บ้องแก้ว Molino Glass

  V Cup Small

  ฿250.00

  ข้อต่อแก้ว (ถ้วย) By Molino

  ถ้วย (โจ๋) ทำจาก Pyrex Glass แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน!

  รายละเอียดสินค้า / Specification

  • ทำจาก Pyrex Glass
  • ความยาว 5 ซม. / Length 5 cm
  • ขนาดข้อต่อ 14.5 มม. / Joint Size 14.5 mm
 • บ้องแก้ว Molino Glass

  V Cup with Handle

  ฿300.00

  ข้อต่อแก้ว (ถ้วย) By Molino

  ถ้วย (โจ๋) ทำจาก Pyrex Glass แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน!

  รายละเอียดสินค้า / Specification

  • ทำจาก Pyrex Glass
  • ความยาว 5 ซม. / Length 5 cm
  • ขนาดข้อต่อ 14.5 มม. / Joint Size: 14.5 mm
  • ที่จับกันร้อนขนาดใหญ่ / Cup with Handle
 • อะไหล่&อุปกรณ์เสริม/Accessories

  V-Shape Cup

  ฿250.00

  ข้อต่อแก้ว (ถ้วย) By Molino

  ถ้วย (โจ๋) ทำจาก Pyrex Glass แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน!

  รายละเอียดสินค้า / Specification

  • ทำจาก Pyrex Glass
  • ความยาว 5 ซม. / Length 5 cm
  • ขนาดข้อต่อ 14.5, 18.8 มม. / Joint Size: 14.5, 18.8 mm
 • อะไหล่&อุปกรณ์เสริม/Accessories

  Vertical Adapter with 2 Cones

  ฿400.00

  ข้อต่อเสริม Vertical Adapter with 2 Cones (PBA-1043) By Molino

  ข้อต่อเสริม (แปลง) ทำจาก Pyrex Glass สามารถใช้ร่วมกับถ้วย(โจ๋) หรือ Quartz Banger ที่ใช้สำหรับสารสกัดเข้มข้นสูงตามต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน!

  Replace the bowl of your bong with this adapter and add a Quartz Banger of your choice. Ready to enjoy precious herbal concentrates!

  Vertical concentrate adapter. Available in 14.5 mm. and 18.8 mm. Replace the bowl of your bong with this adapter and add a Quartz Banger. Ready to enjoy precious herbal concentrates!

  Check out our concentrates section to see all products and options.

  รายละเอียดสินค้า / Specification

  • ทำจาก Pyrex Glass
  • ความยาว 7 ซม. / Length 7 cm
  • ขนาดข้อต่อ: 14.5/14.5, 18.8/14.5 มม. / Joint Size 14.5/14.5, 18.8/14.5 mm

  Hand blown by Molino Glass!

  แก้วเป่าด้วยมือคุณภาพสูง จากช่างผู้ชำนาญ โดย Molino Glass

  Great craftsmanship by Molino Glass. Hand blown with passion and dedication!

X